Projekt ustawy specjalnej o Parlamencie UTN
#1
Przedstawiam państwu mój projekt ustawy specjalnej o naszym Parlamencie. Ma ona na celu uporządkowanie tej instytucji oraz troszeczkę upiększenie jej. Po wyborze Marszałka, bardzo prosiłbym o jak najszybsze rozpoczęcie debaty nad tą ustawą.

Projekt
[Obrazek: IIrziQxT_B1bfrsA2gL7FGwn8HZFopSBqIhEoBzJ...xx190XTznY]
Ustawa specjalna o Parlamencie Unii Trzech Narodów
z dnia xx xx 2018 roku


Rozdział I
[Przepisy ogólne]


Art. 1. Niniejsza ustawa określa szczegóły dotyczące Parlamentu Unii Trzech Narodów, funkcjonowania oraz struktur tego organu.


Art. 2. Parlament Unii Trzech Narodów jest kadencyjnym organem władzy ustawodawczej w Unii Trzech Narodów.


Rozdział II
[Pierwsze posiedzenie Parlamentu]


Art. 3. Pierwsze posiedzenie Parlamentu otwiera Prezydent Unii Trzech Narodów.


Art. 4. Prezydent Unii Trzech Narodów otwiera pierwsze posiedzenie Parlamentu w czasie 5-ciu dni od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych.


Art. 5. Przed wyborem Marszałka Sejmu mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne.


Art. 6. Kandydata na Marszałka Parlamentu może zgłosić Prezydent UTNu lub 2 posłów, podając w osobnym poście imię i nazwisko kandydata.


Art. 7. Zgłoszony kandydat w przeciągu 24 godzin ma obowiązek potwierdzić swoją kandydaturę w przypadkach opisanych w art. 6.


Art. 8. Kandydatura kandydata który nie wypełni obowiązku opisanego w art. 7 zostaje unieważniona.


Art. 9. Parlament wybiera Marszałka zwykłą większością głosów.


Art. 10.
 1. Marszałek Parlamentu przewodniczy obradom Parlamentu,
 2. Parlament, w drodze uchwały, ustala liczbę wicemarszałków,
 3. Marszałek Parlamentu zarządza wybory wicemarszałków.

Art. 11. W czasie pierwszego posiedzenia Parlamentu, Prezydent Unii Trzech Narodów ma obowiązek złożenia dymisji aktualnego Rządu.


Rozdział III
[Posłowie]


Art. 12. Posłowie mają obowiązek obecności oraz aktywnego udział w posiedzeniach Parlamentu.


Art. 13. Obecność posła na posiedzeniu Parlamentu jest potwierdzana poprzez post o treści “Jestem obecny + podpis posła”, który posłowie mają obowiązek opublikować po rozpoczęciu danego posiedzenia przez Marszałka Parlamentu.


Art. 14. Parlament Unii Trzech Narodów składa się z:
 1. w przypadku liczby obywateli mniejszej niż 12 - ⅓ liczby obywateli UTN, nie mniejszej niż 3,
 2. w przypadku liczby obywateli większej niż 12 - ½ liczby obywateli UTN, nie mniejszej niż 3,
 3. w przypadku wystąpienia liczby nieparzystej w poprzednim punkcie, Parlament UTN składa się z liczby obywateli UTN podzielonej przez 2, przy zaokrągleniu w dół, do najbliższej pełnej liczby.

Art. 15. Posłowie wybierani są w drodze wyborów parlamentarnych, które zarządza Marszałek Parlamentu na min. 20 dni przed końcem aktualnej kadencji.


Art. 16. Warunki przystąpienia do wyborów parlamentarnych określa art. 14 Konstytucji Unii Trzech Narodów.


Art. 17. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zaplanowanym posiedzeniu, poseł ma obowiązek zgłosić ten fakt w Biurze Marszałka min. 3 dni przed swoją nieobecnością.


Art. 18. W przypadku niewypełnienia polecenia zawartego w art, 17, Marszałek Parlamentu ma prawo upomnieć posła, poprzez stosowną uchwałę.


Art. 19. Poseł ma prawo jednokrotnej zmiany swojego głosu, poprzez edycję posta podając w powodzie edycji stosowne uzasadnienie zmiany głosu.


Art. 20. W przypadku bezprawnej lub dwukrotnej zmiany głosu przez danego posła, Marszałek ma prawo odwołać go ze stanowiska poprzez stosowną uchwałę skonsultowaną z Prezydentem UTN.


Rozdział IV
[Marszałek Parlamentu]


Art. 21. Marszałek Parlamentu:
 1. stoi na straży praw i godności Parlamentu,
 2. reprezentuje Parlament,
 3. zwołuje jego posiedzenia,
 4. przewodniczy obradom,
 5. czuwa nad tokiem i terminowością prac Parlamentu,

Art. 22. Marszałek Parlamentu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji UTN i w ustawach.


Art. 23. Parlament może odwołać Marszałka Parlamentu na wniosek złożony przez conajmniej 2 posłów, którzy w tym samym czasie mają obowiązek wskazania kandydata na kolejnego Marszałka.


Art. 24. Parlament odwołuje i wybiera Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ⅓ ustalonej liczby posłów.


Art. 25. W przypadku:
 1. śmierci Marszałka,
 2. rezygnacji z funkcji Marszałka Parlamentu,
obowiązku Marszałka Parlamentu wynikające z art. 19 sprawuje Prezydent UTN do momentu wybrania kolejnego Marszałka.
Rozdział V
[Postępowanie z projektami ustaw i uchwał]


Art. 26.
 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Prezydentowi UTN oraz Radzie Ministrów,
 2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 4 obywateli posiadających bierne prawo wyborcze.

Art. 27. Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na forum UTN w działe Biura Marszałka Parlamentu.


Art. 28. Do projektu ustawy można, lecz nie trzeba dołączać uzasadnienia.


Art. 28a. Marszałek Parlamentu może zażądać dołączenia uzasadnienia do projektu ustawy.


Art. 29. Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w dwóch czytaniach, uchwał zaś - w jednym.


Art. 30. Wnioskodawca przed rozpoczęciem pierwszego czytania może wnosić autopoprawki do projektu ustawy lub uchwały. Autopoprawki wprowadzone przed pierwszym czytaniem nie podlegają głosowaniu.


Art. 31. W przypadku ustawy, wnioskodawca do czasu zakończenia drugiego czytania może wycofać złożony przez siebie projekt.


Art. 32. Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Parlamentu Unii Trzech Narodów.


Art. 33. Pierwsze czytanie winno się odbyć max. 4 dni po złożeniu projektu do Biura Marszałka.


Art. 34. W przypadku uchwały, pierwsze czytanie obejmuje:
 1. zaprezentowanie projektu uchwały,
 2. przeprowadzenie debaty,
 3. wprowadzenie stosownych poprawek,
 4. przeprowadzenie głosowania.


Art. 35. W przypadku ustawy, pierwsze czytanie obejmuje:
 1. zaprezentowanie projektu ustawy,
 2. przeprowadzenie debaty, w której prawo uczestnictwa mają obywatele UTN,
 3. wprowadzenie wstępnych poprawek.

Art. 36. Drugie czytanie ustawy obejmuje:
 1. zaprezentowanie projektu ustawy z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych w czasie pierwszego czytania,
 2. przeprowadzenie debaty, w której prawo uczestnictwa mają tylko połowie oraz osoby wyznaczone przez Prezydenta lub Marszałka Parlamentu,
 3. wprowadzenie stosownych, ostatecznych poprawek,
 4. przeprowadzenie głosowania.

Art. 37. Prawo wnoszenia poprawek przysługuje posłom oraz Marszałkowi Parlamentu.


Art. 38. W przypadku złożenia dwóch poprawek o różnych treściach w czasie pierwszego lub drugiego czytania, zawierających zmiany tych samych artykułów, Marszałek ma obowiązek przeprowadzić głosowanie nad projektem poprawki.


Art. 39. Porządek głosowania jest następujący:
 1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli takowy wniosek został złożony,
 2. głosowanie poprawek do poszczególnych artykułów,
 3. głosowanie projektu w całości z uwzględnieniem poprawek przegłosowanych w poprzednim głosowaniu.

Art. 40. Marszałek Parlamentu po zakończeniu głosowania wynikiem pozytywnym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Prezydenta UTN, który z kolei winien jest złożyć podpis pod daną ustawą lub uchwałą.


Art. 41. W przypadku ustawy Prezydent UTN po złożeniu swojego podpisu ma obowiązek opublikować ją w elektronicznym Dzienniku Ustaw Unii Trzech Narodów.


Art. 42. Marszałek po zakończeniu głosowania wynikiem negatywnym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Prezydenta UTN, a następnie przeniesienia wątków dot. tej ustawy do archiwum specjalnego Parlamentu Unii.


Art. 43. Prezydent UTN ma prawo skierować przegłosowany tekst ustawy do Trybunału Sprawiedliwości w celu sprawdzenia tekstu ustawy w kontekście zgodności z Konstytucją oraz innymi aktami normatywnymi.


Rozdział VI
[Debaty parlamentarne]


Art. 43. Każdy projekt uchwały i ustawy poddawany jest debacie, przy uwzględnieniu przepisów zawartych w art. 34, 35 oraz 36.


Art. 44. Podczas pierwszego czytania uchwały lub ustawy, głos, w drodze złożenia odpowiedniego wniosku formalnego oraz po zatwierdzeniu go przez Marszałka, posiadają posłowie oraz obywatele UTN.


Art. 45. Podczas drugiego czytania ustawy, głos, w drodze złożenia odpowiedniego wniosku formalnego oraz po zatwierdzeniu go przez Marszałka, posiadają wyłącznie posłowie Parlamentu UTN obecni w czasie posiedzenia.


Art. 46. Po udzieleniu głosu przez Marszałka danemu posłowi lub obywatelowi, przemawiającemu przysługują 24 godziny na opublikowanie swojej wypowiedzi nt. projektu uchwały lub ustawy.


Art. 47. W przypadku przeminięcia czasu ustalonego w art. 46, Marszałek ma prawo do przedłużenia czasu opublikowania wypowiedzi, lub o zabraniu możliwości głosu danej osobie.


Rozdział VII
[Posiedzenia Parlamentu]


Art. 48. Posiedzeniami Parlamentu kieruje Marszałek lub w jego zastępstwie wicemarszałek.


Art. 49. Marszałek Parlamentu w drodze odpowiedniej uchwały może skrócić czas w którym poseł lub obywatel któremu został udzielony głos, winien opublikować swoją wypowiedź dot. projektu uchwały lub ustawy.


Art. 50. Posłowie oraz obywatele* (*tylko w przypadku pierwszego czytania ustawy) mogą składać wnioski formalne do Marszałka Parlamentu.


Art. 51. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 1. udzielenie głosu,
 2. przerwę lub zamknięcie posiedzenia,
 3. skrócenie debaty i przejście do głosowania,
 4. przejście do głosowania do debaty,
 5. ograniczenie czasu przemówień,
 6. wykluczenie danego posła z dalszego przebiegu posiedzenia,
 7. uchwalenie tajności posiedzenia,
 8. przedłużenie debaty.

Art. 52. W przypadku punktów 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 art. 51, wniosek formalny musi poprzeć minimum 1 poseł z wykluczeniem wnioskodawcy.


Art. 53. Wnioski formalne składa się używając następującej formuły: “Wielebny/Szanowny Marszałku,
Składam wniosek formalny o… (opcjonalnie) ponieważ…


podpis”


Art. 54. W przypadku punktów wymienionych w art. 52, Marszałek Parlamentu ma obowiązek przeprowadzić głosowanie na zgłoszonym wnioskiem formalnym.


Art. 54a. Aby wniosek formalny z punktów wymienionych w art. 52 został zaakceptowany, musi zostać przegłosowany zwykłą większością głosów.


Rozdział VIII
[Głosowanie]


Art. 55. Po zamknięciu dyskusji Marszałek Parlamentu ma obowiązek oznajmić wszystkim zebranym, że Parlament przystępuje do głosowania.


Art. 56. Głosowanie jest jawne i odbywa się poprzez publikację posta w którym dany poseł zawrze swój głos.


Art. 57. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Marszałek Parlamentu może przeprowadzić głosowanie po raz kolejny.


Rozdział IX
[Przepisy końcowe]


Art. 58. Moc traci ustawa specjalna o statucie Parlamentu UTN z dnia 25 kwietnia 2018 roku, z poprawką z dnia 07 maja 2018 roku oraz z poprawką z dnia 28 lipca 2018 roku.


Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Prezydenta UTN.

[Obrazek: podpis1.png]
Prezydent III Republiki Muratyki
Marszałek Parlamentu UTN
Poseł Parlamentu III kadencji
I Sekretarz Zjednoczonej Partii Komunistów Muratyki
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościUser Profile Send Private Message E-mail Find all posts Find all threads Mod Tools Admin Tools